Tên các loại trái cây bằng tiếng anh

Tên các loại trái cây bằng tiếng anh

Tên các loại trái cây bằng tiếng anh

Tên tiếng anh Phát âm Tên tiếng việt
Cherry /´tʃeri/ anh đào
Avocado /¸ævə´ka:dou/
Grapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/ bưởi
Orange /ɒrɪndʒ/ cam
Passion-fruit /´pæʃən¸fru:t/ chanh dây
Lemon /´lemən/ chanh vàng
Lime /laim/
Rambutan /ræmˈbuːtən/ chôm chôm
Banana /bə’nɑ:nə/ chuối
Ambarella /’æmbə’rælə/ cóc
Berry /’beri/ dâu
Strawberry /ˈstrɔ:bəri/ dâu tây
Melon /´melən/ dưa
Coconut /’koukənʌt/ dừa
Honeydew melon /’hʌnidju: ´melən/
Indian cream cobra melon /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/ dưa gang
Watermelon /’wɔ:tə´melən/ dưa hấu
Granadilla /,grænə’dilə/ dưa Tây
Cantaloupe /’kæntəlu:p/ dưa vàng
Honeydew /’hʌnidju:/ dưa xanh
Pineapple /’pain,æpl/ dứa, thơm
Peach /pitʃ/ đào
Malay apple /mə’lei ‘æpl/ điều
Papaya (or pawpaw) /pə´paiə/ đu đủ
Chestnut /´tʃestnʌt/ hạt dẻ
Persimmon /pə´simən/ hồng
Starfruit /’stɑ:r.fru:t/ khế
Kiwi fruit /’ki:wi:fru:t/ kiwi
Pear /peə/
Pomegranate /´pɔm¸grænit/ lựu
Custard-apple /’kʌstəd,æpl/
Soursop /’sɔ:sɔp/
Mangosteen /ˈmaŋgəstiːn/ măng cụt
Blackberries /´blækbəri/ mâm xôi đen
Plum /plʌm/ mận
Tamarind /’tæmərind/ me
Jackfruit /’dʒæk,fru:t/ mít
Apricot /ˈæ.prɪ.kɒt/
Longan /lɔɳgən/ nhãn
Grape /greɪp/ nho
Currant /´kʌrənt/ nho Hy Lạp
Raisin /’reizn/ nho khô
Guava /´gwa:və/ ổi
Dates /deit/ quả chà là
Ugli fruit /’ʌgli’fru:t/

quả chanh vùng Tây Ấn

Almond /’a:mənd/ quả hạnh
Green almonds /gri:n ‘ɑ:mənd/
Cranberry /’krænbəri/
Citron /´sitrən/
Kumquat /’kʌmkwɔt/ quất
Mandarin (or tangerine) /’mændərin/ quýt
Sapota sə’poutə/ sapôchê
Durian /´duəriən/ sầu riêng
Fig /fig/ sung
Apple /’æpl/ táo
Jujube /´dʒu:dʒu:b/ táo ta
Dragon fruit /’drægənfru:t/ thanh long
Lychee (or litchi) /’li:tʃi:/ vải
Star apple /’stɑ:r ‘æpl/ vú sữa
Mango /´mæηgou/ xoài  Điều chỉnh bài học phù hợp với lớp học đa trình độPrevious articleTừ điển tiếng địa phương quảng nam Đà nẵng “Quảng nôm”
Next articleTên các nước bằng tiếng anh


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *